موقتا برای ثبت نام می بایست به شعب مجری آی مت مراجعه کنید.